Algemene voorwaarden


Laatste update: 1 november 2013

1.      Algemeen

Onder deze Gebruikersvoorwaarden wordt verstaan:

Aggeloo/wij/ons: dit is de onderneming die deze voorwaarden hanteert en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Social Online Solutions B.V.

Beheerder: dit is de Initiator en de eventueel door de Initiator aangewezen natuurlijke perso(o)n(en) die bevoegd is/zijn om het Profiel te beheren.

Dienst: dit is de dienst waarbij, in het geval van Aggeloo | Herinneringen, tegen betaling de mogelijkheid wordt geboden om informatie, in een besloten omgeving, met anderen online te beheren en te delen en, in het geval van Aggeloo | Advisor, de mogelijkheid wordt geboden om ervaringen over de diensten van en/of door anderen verkochte producten, met anderen te delen.

Gebruiker/jij: dit is in het geval van Aggeloo | Herinneringen iedereen die toegang tot een Profiel heeft en in het geval van Aggeloo | Advisor iedereen die van de daaraan gerelateerde Dienst(en) gebruik maakt.

Initiator: dit is de natuurlijke persoon die op de Website een Profiel aanmaakt.

Overeenkomst: dit is de overeenkomst tot het verlenen en gebruik van de Dienst.

Profiel: dit is de besloten omgeving op de Website die gebruikt zal worden voor het delen van herinneringen zoals door de Initiator aangemaakt.

Website: dit is het platform aggeloo en de sub-domeinen.

Alle zojuist genoemde definitieaanduidingen die in het enkelvoud zijn aangegeven omvatten ook het meervoud en omgekeerd, tenzij anders weergegeven is.

2.      Wanneer zijn deze Gebruikersvoorwaarden van toepassing?

2.1       Als je je op de Website registreert dan geef je daarmee aan dat je deze Gebruikersvoorwaarden accepteert.

2.2       Wij mogen deze Gebruikersvoorwaarden te allen tijde aanpassen, maar zullen je daar uiteraard van op de hoogte stellen. Als je de Website daarna blijft gebruiken, gaan wij er voor jouw en ons gemak vanuit dat je deze aanpassing(en) accepteert.

3.      Met wie komt de Overeenkomst tot stand en hoe lang duurt die?

De Overeenkomst wordt met een Beheerder aangegaan. Deze is verantwoordelijk voor de betaling. De Overeenkomst duurt een jaar tenzij we dat anders hebben afgesproken. Na afloop van de Overeenkomst wordt hij telkens verlengd met de dezelfde periode als waarvoor hij voor het eerst is aangegaan.

Uiteraard kan de Overeenkomst door de Beheerder, met wie hij is aangegaan, na afloop van de periode waarvoor hij voor het eerst is aangegaan  op ieder gewenst moment zonder opgave van redenen worden beëindigd tegen het einde van de lopende maand. Bij verlenging van de Overeenkomst gelden de actuele maandtarieven tenzij we anders hebben afgesproken.

4.      Afspraken bij het gebruik van de Dienst en de Website

4.1       Bij het gebruik van de Dienst mag je onder andere niet:

-      de Dienst gebruiken op een manier die schadelijk is voor mede-Gebruikers, de Website, ons of voor de aan ons verbonden ondernemingen, distributeurs en/of leveranciers;

-      inbreuk maken op onze rechten of die van anderen;

-      de Dienst geheel of gedeeltelijk gebruiken voor commerciële doeleinden;

-      illegale middelen gebruiken om de Website te wijzigen, bewerken, kopieren of om te leiden, of dat te proberen;

-      de Dienst of een onderdeel ervan verkopen of verspreiden;

-      op andere wijze onrechtmatig ten aanzien van ons en/of anderen handelen.

4.2       Wij kunnen, zonder waarschuwing, het gebruik van de Dienst voor een of meerdere Gebruikers geheel of gedeeltelijk uitschakelen wanneer zij:

-     de afspraken, zoals die uit deze Gebruikersvoorwaarden volgen, niet nakomen;

-     in strijd handelen met het Nederlandse recht;

-     zich niet houden aan de eisen, die aan een redelijk gebruik van de Dienst gesteld kunnen worden.

4.3       Wij kunnen het gebruik van de Dienst ook geheel of gedeeltelijk uitschakelen indien je bij of na registratie verkeerde of onvolledige informatie hebt verstrekt aan ons, of niet voldoet aan de verplichtingen.

4.4       Als wij het gebruik van de Dienst uitschakelen dan kan je geen aanspraak maken op een vergoeding. Wij maken het weer mogelijk om de Dienst te gebruiken wanneer wij vaststellen dat je alsnog al je verplichtingen bent nagekomen. Als je niet binnen één maand nadat wij het gebruik van de Dienst hebben uitgeschakeld, alsnog je verplichtingen nakomt, dan eindigt de Overeenkomst. Wij zullen de door jou op de Website geplaatste informatie nog wel een jaar bewaren nadat wij het gebruik van de Dienst uitgeschakeld hebben. Je kan die informatie in die tijd altijd opvragen nadat de Beheerder die voor betaling van de Dienst verantwoordelijk is, het bedrag dat hij aan ons verschuldigd is, heeft betaald.

4.5       De Beheerder(s) is/zijn verantwoordelijk voor het verlenen van toestemming aan een andere Gebruiker voor de toegang tot het Profiel.

4.6       Wij mogen de Website naar eigen inzicht en op ieder moment (laten) veranderen of beëindigen zonder je daarover vooraf te informeren. De door jou op de Website geplaatste informatie zal inhoudelijk onveranderd blijven. Bij beëindiging van de Website bewaren die informatie tot een jaar na beëindiging en in die tijd kan je de informatie bij ons opvragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van een verandering of beëindiging.

4.7       Wij zijn niet verantwoordelijk voor de teksten en het beeldmateriaal die door Gebruikers op de Website worden of zijn geplaatst.

4.8       Wij mogen altijd informatie, materiaal zoals foto’s, animaties of andere afbeeldingen en/of gegevens weigeren en zonder vooraf te waarschuwen of aan te geven waarom, van de Website verwijderen en/of wijzigen en Gebruikers die deze informatie hebben geplaatst de toegang tot de Website voortaan weigeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen hiervan.

 4.9      Wij maken gebruik van een Fair Use Policy; je kunt maximaal 2 GB uploaden op een Profiel.

5.      Verwerking van je Persoonsgegevens

5.1.      Door de Dienst te gebruiken, geef je ons toestemming om alle door jou aan ons verstrekte (al dan niet persoonlijke) gegevens (zoals je naam, adres, geboortedatum en voorkeuren) voor onze onderneming te gebruiken. Wij mogen deze gegevens ook gebruiken als wij dat volgens de wet verplicht zijn of als dat voor ons noodzakelijk is.

5.2       In andere gevallen dan genoemd in artikel 5.1. zullen jouw gegevens alleen met jouw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

5.3       Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor genoemde doeleinden.

5.4       Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, verminking en tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Je bent wel zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van je wachtwoord, ga hier dus voorzichtig mee om.

5.5       Je hebt het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van de over jou verwerkte persoonsgegevens. Wij kunnen daar wel kosten voor in rekening brengen.

6.      Aansprakelijkheid

6.1       Wij zijn alleen aansprakelijk voor door jou geleden schade, die rechtstreeks en alleen  het gevolg is van aan ons toe te rekenen fouten, en die voor vergoeding door onze verzekeraar in aanmerking komen. Daarbij gelden dan wel de volgende beperkingen.

6.2       Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomsten en dergelijke, die door welke oorzaak dan ook is ontstaan.

6.3       Indien onze verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal onze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt zijn tot maximaal € 150,-.

6.4       Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder bedrijfs –en gevolgschade, die hoe dan ook verband houdt met, dan wel veroorzaakt wordt door een fout in de uitvoering van onze activiteiten.

6.5       Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de Website (wij bedoelen dan o.a. schade veroorzaakt door computervirus(sen) of door de onmogelijkheid de Website te kunnen raadplegen).

6.6       Wij zijn niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) i) aan de Website gekoppelde bestanden van anderen en ii) de website van anderen waarnaar in de Website verwezen wordt.

7.        Aggeloo | Advisor

7.1       Wij besteden veel zorg aan de inhoud van de Website, maar zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. Wij proberen uiteraard wel de inhoud van de Website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. De door jou, op basis van de op de Website weergegeven informatie, genomen beslissing(en) zijn geheel voor jouw eigen rekening en risico.

7.2       Wij bieden de inhoud van de Website aan in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg wat betreft de kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De informatie op het desbetreffende deel van de Website is uitsluitend algemeen en informatief bedoeld en niet als een advies.

8.      Vrijwaring

Je vrijwaart ons voor eventuele claims van anderen (bijvoorbeeld omdat inbreuk op hun rechten wordt gemaakt), die door de uitvoering van de Dienst schade lijden en waarvan de oorzaak niet bij ons ligt. Indien wij daarom door anderen mochten worden aangesproken, dan ben je verplicht ons bij te staan en direct alles te doen dat in dat geval van ons verwacht mag worden. Mocht je geen passende maatregelen nemen, dan mogen wij dat, zonder waarschuwing, zelf doen. Alle kosten en schade die wij en de anderen maken en/of lijden, komen geheel voor jouw rekening en risico.

9.         Toepasselijk recht en forumkeuze

9.1       Op deze Gebruikervoorwaarden en alle geschillen die uit het gebruik van de Dienst en/of de Website voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2       De rechter in onze vestigingsplaats is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Desondanks mogen wij het geschil voorleggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.